Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI SZKOŁY PARALOTNIOWEJ ALTI

I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Paralotniowa ALTI
  2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. Przedmiot konkursu

  1. Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny przeznaczony do umieszczenia na koszulce typu T-shirt, związany z tematyką paralotniową. Pozostawiamy Uczestnikom dużą swobodę w kreowaniu swoich projektów, musi się w nich tylko znaleźć czytelny adres strony www.alti-paralotnie.pl (w rozmiarze minimalnie takim, aby dało się go z bliska rozczytać – nie jest konieczne korzystanie z naszej typografii)
  2. Logo ALTI nie jest wymagane, ale można w projekcie w niekonwencjonalny sposób wykorzystać logo ALTI, nie ingerując w formę logo.
    logo do pobrania w pełnej rozdzielczości.
  3. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice

III. Uczestnicy konkursu

  1. W konkursie może wziąć udział każdy pod warunkiem uznania niniejszego regulaminu oraz nadesłania prac w wyznaczonym terminie. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być:
    1) osoby pełnoletnie,
    2) osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

IV. Warunki konkursu

  1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia maksymalnie pięciu prac w terminie do 18.12.2022 roku
  2. Prace należy przesyłać mailem na następujące adresy: szkolenia@alti-paralotnie.pl lub dudek.tamara@gmail.com
  3. W mailu należy podać swoje: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, tytuł pracy konkursowej.
  • projekt należy wysłać w formie wektorowej załączając do tego plik poglądowy JPG (max 707x1000px)
  • grafika powinna mieścić się w obszarze formatu A4
  • dopuszczalny jest nierzucający się w oczy emblemat autora.
  1. W projekcie można wykorzystać maksymalnie 6 kolorów jednolitych (bez gradientów)
  2. Kolor koszulki zostanie dopasowany do zwycięskiego projektu.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 19.12.2022 roku.
  2. Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatorów Konkursu. Skład Komisji zostanie ogłoszony dwa dni przed ogłoszeniem wyników, na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook.
  3. Zapraszamy wszystkich sympatyków i fanów Szkoły Paralotniowej ALTI do oddawania swoich głosów na wybrany projekt koszulki za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na oficjalnym profilu Szkoły Paralotniowej ALTI. Państwa opinie pomogą Komisji przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
  4. Przesłane projekty oraz zgłoszenia będą weryfikowane przez Komisję Konkursową pod kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie.
  5. O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem strony internetowej www.alti-paralotnie.pl, na profilu Szkoły Paralotniowej ALTI na portalu Facebook oraz drogą elektroniczną na podany w mailu zgłoszeniowym adres e-mail.
  6. Decyzja Komisji o rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna i należy do Komisji.
  7. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany formy rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku niewystarczającej liczby nadesłanych prac lub ich niskiej wartości artystycznej Konkurs zostanie przedłużony lub przełożony na kolejny termin.

VI. Nagrody
Nagrodę główną uzyska autor, którego projekt graficzny Koszulki zostanie wybrany przez Komisję.
Nagroda Główna to szkolenie paralotniowe Etap I w sezonie 2023, w terminie wcześniej uzgodnionym z Organizatorem. Nagroda nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia. Zwycięzca może przekazać nagrodę innej osobie, po zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi.
Przewidziane są także nagrody dodatkowe, które otrzymają autorzy wyróżnionych prac.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają także koszulkę z nadrukiem zwycięskiego projektu.

VII. Postanowienia końcowe
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że projekt dostarczany przez niego jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie był wcześniej publikowany.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:
1) wykorzystanie jego projektu na wszelkich znanych w dniu zgłoszenia polach eksploatacji, m.in. na utrwalanie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu.
2) dokonywanie przez Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone zmian w projekcie oraz do korzystania i rozporządzania przez Organizatora projektem ze zmianami, a także na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora dowolnymi fragmentami projektu.
3) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz opublikowanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko oraz projekt graficzny) na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu Organizatora na Facebooku.

  1. Uczestnik przenosi na Szkołę Paralotniową ALTI całość autorskich praw majątkowych do projektu konkursowego.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania nieprawidłowych danych, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  3. Organizator ma prawo do usuwania projektów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, rasistowskie, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
  4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w regulaminie Konkursu.