§ 1 Warunki Ogólne 

 • Podmiotem organizującym warsztaty wyjazdowe jest ALTI SPÓŁKA CYWILNA T. DUDEK I W. DUDEK , ul. Isepnicka 29, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
 • Osoba, która chce zakupić karnet na warsztat wyjazdowy winna jest skontaktować się najpierw z organizatorem w celu ustalenia szczegółów danego wyjazdu: szkolenia@alti-paralotnie.pl
 • ALTI SPÓŁKA CYWILNA T. DUDEK I W. DUDEK odpowiada wyłącznie za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń paralotniowych o których mowa w https://alti-paralotnie.pl/terminy-szkolen/
 • Dojazd na miejsce warsztatów uczestnik ponosi w swoim zakresie. 
 • Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada miejsce, w którym warsztaty są organizowane. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma ALTI SPÓŁKA CYWILNA T. DUDEK I W. DUDEK nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta. 

§2 Zapisy i opłaty

 • Osoba, która chce zakupić kurs paralotniowy winna jest najpierw zapisać się na wybrany przez siebie termin szkolenia na stronie https://alti-paralotnie.pl/terminy-szkolen/ oraz skontaktować się z organizatorem w celu ustalenia szczegółów danego wyjazdu: szkolenia@alti-paralotnie.pl
 • W kursach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważne ubezpieczenie OC (obowiązkowe) na rekreacyjne uprawianie paralotniarstwa.
 • W kursach innych niż Etap I mogą uczestniczyć osoby, które posiadają Świadectwo ukończenia szkolenia paralotniowego Etap I.
 • Zarezerwowanie internetowe nie stanowi gwarancji wyjazdu. Gwarancję wyjazdu stanowi zapłacona kwota i potwierdzenie uczestnictwa przez organizatora. Kwota podawana jest w opisie warsztatu wyjazdowego na stronie https://alti-paralotnie.pl/terminy-szkolen/, a także w informacji zwrotnej po zapisach przez stronę internetową lub szkolenia@alti-paralotnie.pl
 • Kwota może ulec zmianie, ze względu na zmiany cenowe dyktowane przez organizatora noclegów i wyżywienia.
 • Każdorazowo dokładny zakres usług, a także sposób płatności przedstawiony jest w opisie danego warsztatu wyjazdowego na stronie:  https://alti-paralotnie.pl/terminy-szkolen/,
 • Klient, który chce otrzymać fakturę za zakup szkolenia winien dokonać zakupu internetowo i wypełnić odpowiednie pola w zamówieniu on-line. Faktura zostanie przesłana automatycznie na adres e-mail, z którego dokonywany jest zakup.

§3 Przedmiot usługi 

Osoby posiadające szkolenie zakupione internetowo, a następnie wpłacające pozostałą część kwoty przelewem podmiotowi organizującym nocleg i wyżywienie mogą: 

 1. korzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z regulaminem obiektu, 
 2. korzystać z zajęć jogi wg planu przedstawionego w opisie wyjazdu, plan ten w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie, 
 3. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia podczas szkolenia.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce warsztatów wyjazdowych, ani ubezpieczenia, co zapisano na stronie https://alti-paralotnie.pl/szkolenie-paralotnia/

§4 Udział w warsztatach wyjazdowych

 • ALTI SPÓŁKA CYWILNA T. DUDEK I W. DUDEK nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.
 • W warsztacie wyjazdowym mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich trenera przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Trener ma prawo odmówić przeszkolenia osoby, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do latania na paralotni.
 • Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że posiada się aktualną wiedzę o trwającym stanie epidemicznym i jest się świadomym ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych.
 • Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Klient zobowiązany jest:

 1. do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się szkolenie wyjazdowe, 
 2. do zachowania czystości zarówno w miejscu noclegowym, jak i podczas szkolenia oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, 
 3. stosować się do instrukcji trenera , a także organizatora warsztatów i noclegów,
 4. do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§5 Rezygnacje, zwroty, odwołanie wyjazdu, reklamacje

 • Gwarancją odbycia się wyjazdu jest uczestnictwo minimalnej liczby osób podanej w opisie konkretnego wyjazdu na stronie https://alti-paralotnie.pl/terminy-szkolen/,
 • W wyjątkowych przypadkach, gdy wyjazd zostanie odwołany zwracana jest klientowi kwota za wykupione szkolenie na dane podane na maila: szkolenia@alti-paralotnie.pl
 • Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym wyjazdem. 
 • Jeśli w trakcie lub po realizacji warsztatów klient stwierdzi jakieś wady tychże, winien jest natychmiastowo zgłosić swoje uwagi do organizatora. Organizator zobowiązuje się do poprawy tych wad, jeśli są one w zasięgu realizacji organizatora.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTI SPÓŁKA CYWILNA T. DUDEK I W. DUDEK , ul. Isepnicka 29, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: szkolenia@alti-paralotnie.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o warsztatach wyjazdowych, organizowanych przez ALTI SPÓŁKA CYWILNA T. DUDEK I W. DUDEK , ul. Isepnicka 29, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie

  Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora (dostawcy systemów informatycznych i usług IT – hostingodawca) oraz podmioty i
  organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane.
 5. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3.
 8. Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

§7  Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wyjazdu podane są w opisie konkretnego wyjazdu na stronie https://alti-paralotnie.pl/terminy-szkolen/, a także podawane są mailowo po kontakcie na  szkolenia@alti-paralotnie.pl

Osoba, która wykupuje szkolenie, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.